Zapisz się do newslettera i zdobądź 10% zniżki

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 150 zł

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Kubota działający pod adresem https://www.staging.kubotastore.pl prowadzony jest przez: Kubota S.A., ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź (Polska), NIP 7262673092, REGON 380277939, KRS 0000908125, e-mail: [email protected]
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.staging.kubotastore.pl to jest w szczególności: zasady zawierania i wykonania Umów Sprzedaży Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (w zakresie uregulowania usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi Regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 UŚUDE).
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych zapewniających współpracę z Systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Usługodawca:
  1. komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20 i wyższej, Chrome w wersji 40 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej);
  2. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz zapis plików Cookies;
  3. aktywny adres e-mail.
 4. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
  1. dostarczenie treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich);
  2. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania);
  3. podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

 

§ 2 Słowniczek definicji

 1. Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:
  1. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celu zwarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach statystycznych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.
  3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Rejestracyjny w celu założenia Konta Klienta.
  4. Klient – korzystająca ze Sklepu Internetowego:
   1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego;
   3. osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  5. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  6. Konto Klienta – przypisany Klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez Niego hasło umożliwiające: dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówień, podgląd historii zamówień, zapis do Newslettera oraz zmianę podanych danych.
  7. Login – adres e-mail wprowadzony przez Klienta w sklepie internetowym na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania ze sklepu internetowego.
  8. Newsletter – usługa świadczona przez Kubota S.A., polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach, rabatach, promocjach i innych wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu.
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego. Regulamin jest dostępny pod adresem www.staging.kubotastore.pl/pl/regulamin
  10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  11. Sklep (także Sklep Internetowy) – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem www.staging.kubotastore.pl
  12. Sprzedający – Kubota S.A., ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź, NIP 7262673092, REON 380277939, KRS 0000908125, w zakresie zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych zgodnie z Regulaminem.
  13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
  14. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  15. Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep. W Sklepie sprzedawane są wyłącznie Towary fabrycznie nowe.
  16. Towar Spersonalizowany – dostępny w Sklepie Towar z możliwością wykonania indywidualnego nadruku na zamówienie Klienta.
  17. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
  18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zgodnie z zasadami Regulaminu.
  19. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu (usługi świadczone drogą elektroniczną).
  20. Usługodawca – Kubota S.A., ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź, NIP 7262673092, REGON 380277939, KRS 0000908125, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przewidzianych w Regulaminie.
  21. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  22. Zamówienie – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom złożenia zamówienia zakupu Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego (złożenia oferty zawarcia jednej lub więcej umów sprzedaży).

 

§ 3 Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną

 1. W ramach Sklepu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  1. Konto Klienta;
  2. Zamówienie;
  3. Koszyk;
  4. Newsletter.
 2. Korzystanie z Usług Sklepu jest bezpłatne.
 3. W celu założenia Konta Klienta w Sklepie (rejestracja) należy podać Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe (imię, nazwisko, adres e-mail), wybrać hasło, zaakceptować Regulamin oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Login Klienta stanowi podany podczas rejestracji Adres Poczty Elektronicznej.
 4. Logowanie do Konta Klienta w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem Adresu Poczty Elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Klientowi.
 5. Usługodawca zaleca Klientowi zmianę hasła nie rzadziej niż co 30 dni. Usługodawca wymaga ustanowienia hasła spełniającego wymagania tzw. hasła silnego tj. hasła złożonego z co najmniej 8 znaków, wielkich i małych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych.
 6. W celu umożliwienia korzystania przez Klienta w pełni z funkcjonalności Konta Klienta (funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta) w Sklepie, Usługodawca może przetwarzać także inne niezbędne Dane osobowe:
  1. Moje adresy (adres realizacji zamówień);
  2. Moje zamówienia (historia dokonanych zamówień);
  3. Reklamacje (informacje dotyczące reklamacji Towarów);
  4. Moje Zwroty (informacje dotyczące zwrotu Towarów);
  5. Newsletter (Adres poczty elektronicznej, lista aktywnych newsletterów).
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia prawidłowej realizacji zamówienia w Sklepie, wysłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta na etapie zamówienia. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 8. Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) usunąć swoje Konto Klienta. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem jego usunięcia na adres: [email protected] podając swój adres e-mail użyty podczas rejestracji. Po otrzymaniu wiadomości Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte. Z chwilą usunięcia Konta Klienta umowa o świadczenie usługi Konto Klienta ulega rozwiązaniu.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z przyczyn wskazanych w § 1 ust. 4. Oświadczenie Usługodawcy może zostać złożone na adres e-mail użyty podczas rejestracji Konta Klienta. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa o świadczenie usługi Konto Klienta ulega rozwiązaniu.
 10. Niezależnie od postanowień ust. 10, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta § 1 ust. 4. pkt 1-3 Regulaminu. Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia Klientowi w całości lub w części dostępu do Usług.
 11. W celu złożenia Zamówienia należy podać Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, to jest:
  1. dane adresowe (imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);
  2. dane do wystawienia faktury – gdy Klient chce otrzymać fakturę (firma, adres firmy, numer NIP);
  3. dostawa i płatność (sposób dostawy, metoda płatności)
  4. oraz zaakceptować Regulamin.
 12. Usługa Zamówienie ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Usługi rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku „kontynuuj bez rejestracji”. Zakończenie korzystania z Usługi następuje po zrealizowaniu Zamówienia przez Sklep albo wskutek wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 13. Usługodawca umożliwia ponadto Klientowi przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie.
 14. Usługodawca udostępnia każdemu Klientowi Usługę Koszyk w celu ułatwienia złożenia zamówienia Towarów, w szczególności: zapamiętania wybranych Towarów, wpisania ewentualnych kodów rabatowych, wyświetlenia podsumowania ceny oraz kosztów dostawy. W ramach korzystania z Koszyka w jednym Zamówieniu można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy.
 15. Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka” i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub skorzystania z przycisku „opróżnij koszyk”. Dodanie Towarów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji, jednakże Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta także po zakończeniu sesji przeglądarki lub wylogowaniu się z Konta Klienta.
 16. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usług Sklepu można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]l
 17. Usługodawca rozpatrzy reklamacje z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 18. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać co najmniej przyczynę złożenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.
 19. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w formie wskazanej przez Klienta (pisemnie lub e-mailowo).

 

§ 4 Złożenie Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży

 1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
 2. Informacje o Towarach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie Towaru do Koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę”. Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych Towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru:
  1. sposobu płatności;
  2. sposobu i adresu dostarczenia Towaru;
  3. oraz ewentualnie przesłania drogą mailową danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść Regulaminu, a także podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie Danych osobowych następuje poprzez usługę Konto Klienta lub poprzez podanie danych w Zamówieniu.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta, skutkuje złożeniem Sprzedawcy oferty (lub ofert) zawarcia Umowy Sprzedaży, dotyczącej Towaru objętego Zamówieniem. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oferty (lub ofert), poprzez wysłanie automatycznej wiadomości pt. „Nowe Zamówienie” na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 7. Po otrzymaniu oferty, o której mowa w ust. 6, Sprzedawca weryfikuje otrzymane Zamówienie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: „Zamówienie zostało przekazane do realizacji”.
 8. Złożone Zamówienia widoczne są w zakładce „historia zamówień” dostępnej dla Klientów posiadających Konto.
 9. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu realizacji Zamówienia, poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres [email protected]
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie 5 dni roboczych. Oznacza to, że w tym terminie zamówiony Towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę.
 12. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Klient ma możliwość otrzymania wiadomości SMS z informacją o statusie Zamówienia.

 

§ 5 Cena i sposób zapłaty

 1. Ceny wskazane są w koszyku. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (z zastrzeżeniem ust. 3). Ceny są wyrażone w złotych (PLN/zł). Nie redukujemy cen o podatek VAT przy zamówieniach zagranicznych.
 2. Cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia Zamówienia.
 3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego Towaru. Szczegółowe zasady ustalenia ostatecznego kosztu dostawy Towaru, do którego poniesienia obowiązany jest Klient określa § 6.
 4. Całkowita wartość Zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 3.
 6. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon niefiskalny. Na życzenie Klienta zamiast paragonu dołączana jest faktura.
 7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny według swojego wyboru:
  1. przy odbiorze przesyłki – za pobraniem;
  2. poprzez system tpay.com przez Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań m.in. za pomocą:
   1. przelewu bankowego elektronicznego (online);
   2. PayPal;
   3. karty płatniczej;
   4. kodem BLIK, (pełna lista kanałów płatności w systemie tpay.com dostępna jest na stronie operatora płatności);
  3. za pomocą karty podarunkowej.
 8. W przypadku wskazania adresu doręczenia Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty w sposób określony w ust. 7 pkt 1).
 9. Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu przydzielonego przez Sprzedawcę, zgodnie z indywidualnymi parametrami Konta Klienta. Rabat przysługuje na wszystkie artykuły, za wyjątkiem artykułów oznaczonych informacją „Produkt wyłączony z rabatu”. Rabaty i promocje nie łączą się.

 

§ 6 Dostawa

 1. Dostarczenie zamówionych Towarów następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjątkiem określonym w ust. 6. Towar dostarczany jest wyłącznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w odrębnych przepisach). Czas dostawy wynosi od 3 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep. Zamówienia złożone na anglojęzycznej stronie sklepu dostarczana są do następujących krajów: Austria, Belgia, Węgry, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Włochy.
 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem usługodawcy Inpost, UPS lub DPD, w zależności od wybranej formy dostawy przez Klienta.
 3. Zamówiony Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w Zamówieniu.
 4. Sprzedawca ponosi koszty dostawy przy Zamówieniach o łącznej wartości równej lub przekraczającej 150 zł, za wyjątkiem sytuacji określonym w ust. 7. W pozostałych przypadkach koszty dostawy ponosi Klient.
 5. Koszt dostawy zależny jest od sposobu płatności oraz wartości zamówienia, zgodnie z tabelą dostawy.
 6. Klient ma możliwość wskazania adresu dostawy także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dostawa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następuje wyłącznie poprzez Kuriera. W przypadku wysyłki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy ponosi Klient bez względu na wartość zamówienia. Jednocześnie w przypadku wybrania adresu dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient nie ma możliwości zapłaty za pobraniem.
 7. Koszt i przewidywalny czas dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzależniony jest od docelowego kraju dostawy.
 8. Sprzedawca oferuje darmową dostawę na terenie Polski wybraną formą kurierską przez klienta dla zamówień powyżej 150 zł brutto.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć mailowo lub na formularzu, który zawiera numer zamówienia, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz produkty, które zwraca.
 3. Zwrotom nie podlegają produkty częściowe będące częścią zakupionego zestawu. W przypadku chęci odstąpienia od umowy zakupu zestawu, Konsument przesyła do Sprzedającego odstąpienie od umowy zakupu całego zestawu.
 4. Dla klientów Sklepu usługa szybkiezwroty.pl nie jest aktywna.

 

§ 8 Reklamacje z tytułu wad Towaru (Rękojmia)

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) w przypadku:
  1. uszkodzenia powstałego poprzez nieprawidłowy dobór rozmiaru;
  2. uszkodzenia powstałego w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  3. naturalnego zużywania się produktu;
  4. uszkodzenia mechanicznego (otarcia, rozcięcia, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka);
  5. uszkodzenia powstałe przez brak pielęgnacji oraz konserwacji produktu;
  6. uszkodzenia świadomie pogłębiane przez dalsze użytkowanie produktu;
  7. części wymiennych, np. wkładki, pasek, sznurki;
  8. stwierdzenia przez Konsumenta braku wygody produktu;
  9. przemakania (o ile w opisie nie zostało napisane, że produkt jest wodoodporny).
  • W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  • Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną pod adres [email protected]. We wiadomości elektronicznej: podaje numer zamówienia, opisuje wadę rzeczy, przesyła zdjęcie wady w załączeniu do wiadomości.
  • Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  • Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; żądać usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą pod odpowiedni adres reklamacyjny. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10 Regulaminu www.staging.kubotastore.pl Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  • Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 561(5) kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady.
  • Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
  • Uczynienia zadość żądaniu reklamacyjnemu Sprzedawca dokona w ciągu 14 dni roboczych od momentu uznania żądania.
  • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  • W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Reklamację Konsument kieruje pod adres: Kubota (magazyn), ul. Traktorowa 128 A046, 91-204 Łódź.

 

§ 9 Dane osobowe

 1. Usługodawca – Administrator danych, na podstawie RODO w związku z UŚUDE ma prawo przetwarzać Dane osobowe Klienta w celu korzystania z Usług (Konto, Zamówienie, Newsletter, Przeglądania treści, Koszyk), zgodnego z Regulaminem rozliczenia zamówionego Towaru (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zamówiony Towar, a także w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (szerzej opisanych w Polityce Prywatności).
 2. Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected]
 3. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych (w tym informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO oraz uprawnienia Klientów związane z przetwarzaniem ich Danych osobowych) – znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Usługodawca przetwarza dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Klienta w sklepie internetowym, adres IP, informacje o sposobie korzystania z Usług) na potrzeby dokonywania ulepszeń Sklepu, a także w celach statystycznych.
 5. W celu zaoferowania Ci metody płatności Klarna możemy w procesie dokonywania zakupu przekazać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do Klarna w celu dokonania przez Klarna oceny, czy kwalifikujesz się do metody płatności Klarna i w celu dostosowania tych metod do Ciebie. Twoje przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna.
 6. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych Klienta. Usługodawca wdrożył i stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług w ramach Sklepu. Usługodawca wdrożył środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środki uwierzytelniania, protokół https).
 7. Usługodawca chroni Dane osobowe przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach obowiązek ujawnienia Danych osobowych może wynikać z przepisów prawa.
 8. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niekiedy niezbędne w celu świadczenia Usług, na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. W wypadku sporu ze Sprzedającym, Konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą przez:
  1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
  2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 3. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między Konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 6. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

§11 Usługa Newsletter

 1. Usługodawca świadczy Usługę Newsletter (stanowiącą usługę świadczoną drogę elektroniczną) polegającą na wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz opcjonalnie także numer telefonu, informacji handlowych o: produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach związanych z działalnością Usługodawcy.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter niezbędne jest wykonanie następujących czynności przez Klienta:
  1. Udostępnienie co najmniej adresu e-mail w odpowiednim polu oraz zaznaczenie checkboxa w celu wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
  2. Potwierdzenie zapisu do Newslettera przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam zapis” znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na udostępniony adres e-mail.
 3. Usługa Newsletter jest świadczona na żądanie Klienta. Korzystanie z Usługi Newsletter rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zapisu, o którym mowa w ust 2 pkt 2.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 5. Klient ma możliwość zapisu do Usługi Newsletter poprzez dedykowaną podstronę („Newsletter”) dostępną w ramach Sklepu oraz łącznie z zapisem do Konta Klienta lub łącznie z wypełnieniem Formularza Zamówień.
 6. Udostępnienie w Formularzu Rejestracyjnym Newslettera adresu e-mail jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych Danych osobowych leży w sferze uznania Klienta. Dane te służą do dostosowania zawartości Newslettera do potrzeb Klienta (np. poprzez otrzymywanie informacji dotyczących promocji w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych najbliższej miasta wskazanego przez Klienta).
 7. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach formularza rejestracyjnego usług świadczonych drogą elektroniczną Konto Klienta lub Zamówienia, Klient będzie otrzymał (niezależnie od informacji wskazanych w ust. 6) także informacje handlowe (w tym dodatkowe rabaty i promocje) dostosowane do jego zainteresowań i preferencji (ale nie wpływające w sposób istotny na jego decyzje).
 8. Klient ma możliwość udostępnienia w celu realizacji Usługi Newsletter także numeru telefonu komórkowego. W takim przypadku Usługa Newsletter będzie świadczona w formie wiadomości e-mail i SMS.
 9. Klient może korzystać z Usług Newsletter w sposób anonimowy. Jednakże jest to możliwe wyłącznie w przypadku gdy podany adres e-mail nie pozwala na identyfikację Klienta i jednocześnie Usługodawca nie posiada innych Danych osobowych Klienta.
 10. Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu Klient może skorzystać z linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach świadczonej usługi, wysłać wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji na adres Usługodawcy wskazany w treści Regulaminu lub skorzystać z funkcjonalności Newsletter w ramach Konta Klienta. Z chwilą dokonania rezygnacji umowa o świadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiązaniu.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail wiadomości z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz doręczenie w przesyłce paragonu niefiskalnego/faktury.
 2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej www.staging.kubotastore.pl. Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.

§12 Dyrektywa Omnibus

 1. Zgodnie z przyjętą legislacją na stronie internetowej www.staging.kubotastore.pl prezentowane są ceny produktów z ostatnich 30dni.
 2. Z uwagi na uwarunkowania architektury sklepu poniżej ceny produktu na karcie produktowej prezentowana jest najniższa cena z ostatnich 30dni dla największej ilości rozmiarów.
 3. Z uwagi na uwarunkowania architektury sklepu najniższa cena z ostatnich 30dni dla poszczególnego rozmiaru zawarta została w accordionie o nazwie: “CENA 30 DNI”. Rozwija się on automatycznie po kliknięciu “Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni” lub po kliknięciu “+” przy accordionie “CENA 30 DNI”

 

KONIEC

Regulamin wchodzi w życie 10 kwietnia 2019 r.

Regulaminy promocji

 

SZCZEGÓLNE REGULAMINY DOTYCZĄCE AKCJI PROMOCYJNYCH:

staging.kubotastore.pl/regulaminy-akcyjne

Produkt dodany do koszyka

Kwota<p>0: <b>0</b></p>

Brak produktów w koszyku.

ZOBACZ KOSZYK DO KASY